Schoten Tennis & Padel, gevestigd aan Vergierdeweg 265A 2026BJ Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Schoten Tennis & Padel

Vergierdeweg 265A

2026 BJ Haarlem

www.schoten-tennis-padel.nl

Edwin Vink – Secretaris

E-mailadres: secretaris@schoten-tennis-padel.nl

Telefoonnummer: 06 3811 49 37

Raymond Ket – Voorzitter

E-mailadres: voorzitter@schoten-tennis-padel.nl

Telefoonnummer: 06 5267 14 35

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoten Tennis & Padel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken in de ClubApp
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@schoten-tennis-padel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoten Tennis & Padel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het organiseren van tennis- en padelactiviteiten (bijvoorbeeld een open dag, toernooien, startersclinic of serie kennismakingslessen voor tennis en/of padel).

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoten Tennis & Padel neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerking en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoten Tennis & Padel) tussen zit. Schoten Tennis & Padel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: KNLTB ClubApp en KNLTB Meet&Play

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Schoten Tennis & Padel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoten Tennis & Padel deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schoten Tennis & Padel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Schoten Tennis & Padel uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoten Tennis & Padel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, maar er kunnen cookies geplaatst worden door plug-ins die wij inzetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoten Tennis & Padel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@schoten-tennis-padel.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoten Tennis & Padel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoten Tennis & Padel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen met:

[Secretaris Edwin Vink, Tel: 06 3811 49 37, secretaris@schoten-tennis-padel.nl] of

[Voorzitter Raymond Ket, Tel: 06 5267 14 35, voorzitter@schoten-tennis-padel.nl].