De KNLTB biedt aangesloten aanbieders de mogelijkheid deel te nemen aan KNLTB Meet & Play met als doel om verhuur van padel- en/of tennisbanen en/of deelname aan Activiteiten via dit digitale platform mogelijk te maken. Dit betreft de Verhuurvoorwaarden van Schoten Tennis & Padel voor zowel de ClubApp als Meet & Pay.

Schoten Tennis & Padel

Vergierdeweg 265A

2026 BJ Haarlem

www.schoten-tennis-padel.nl

Edwin Vink – Secretaris

E-mailadres: secretaris@schoten-tennis-padel.nl

Telefoonnummer: 06 3811 49 37

Raymond Ket – Voorzitter

E-mailadres: voorzitter@schoten-tennis-padel.nl

Telefoonnummer: 06 5267 14 35

 1. Definities
  1. Aanbieder: een bij de KNLTB aangesloten aanbieder, die banen ter beschikking stelt voor verhuur aan Gebruikers (Schoten Tennis & Padel);
  2. Activiteit: activiteit georganiseerd door de Aanbieder, zoals een open dag of kennismakingsaanbod, waar Gebruikers zich voor kunnen inschrijven.
  3. Baan: tennisbaan of padelbaan bij een deelnemende aanbieder;
  4. Gebruiker: persoon (lid of geen lid van de KNLTB) met de minimumleeftijd van 18 jaar (of die handelt met toestemming van ouder(s) of verzorger(s)) die een Baan huurt bij Aanbieder.
  5. De KNLTB: de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond;
  6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker tot Baanhuur;
  7. KNLTB Meet & Play: dienst voor online reserveringen van een tennis- of padelbaan, waaronder mede verstaan het beschikbaar stellen en toegang bieden tot de software via het internet (web-based) krachtens de Overeenkomst, eventueel ook beschikbaar via een (mobiele) applicatie, en het beheer en onderhoud van de software;
  8. Partijen: de KNLTB en Aanbieder;
  9. Reservering: reservering tot huur van de Baan;
  10. Verhuurvoorwaarden: de voorwaarden die Aanbieder van toepassing verklaart op de verhuur van de tennisbaan of padelbaan;
  11. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van KNLTB Meet & Play.
 1. Voorwaarden voor baanhuur en gebruik Baan, of deelname aan een Activiteit
  1. De Overeenkomst komt tot stand middels een door de Gebruiker ingediende aanvraag voor de huur van de Baan, of deelname aan een Activiteit, met bevestiging hiervan door de verhuurder via het online reserveringssysteem van de KNLTB Meet & Play of de ClubApp.
  2. Uitsluitend Gebruiker en diens medespelers en in geval van minderjarigheid de ouders/verzorgers of begeleider van Gebruiker hebben toegang tot de accommodatie van Aanbieder.
  3. De manier waarop toegang tot de Baan of Activiteit bij Aanbieder wordt verkregen wordt in de boekingsbevestiging benoemd. Gebruiker is verplicht de Reservering te tonen wanneer daar om door of namens Aanbieder wordt gevraagd.
  4. Gebruiker dient alle aanwijzingen van Aanbieder op te volgen.
  5. Er zijn maximaal 4 spelers per Baan toegestaan. Gebruiker dient zich op en rond de Baan correct en sportief te gedragen en zich te houden aan de gedragscodes van de KNLTB en aan de bij Aanbieder geldende gebruiks- en gedragsregels.Bij Aanbieder gelden de volgende overige regels:
 1. Reserveren van de baan is verplicht
 2. Alleen betreden met correct schoeisel en kleding
 3. Maak de baan vrij van boombladeren en vuil
 4. Gebruik alleen padelrackets en padelballen
 5. Geen eten, drinken of glaswerk op de baan
 6. Houd de uitloop vrij van objecten
 7. Eventuele (geconstateerde) schade direct melden
 8. Behandel het hekwerk en de glaswand met respect
 9. Voetballen en voetbalschoenen zijn niet toegestaan
 10. Laat de baan netjes achter na het spelen
 11. Het bij herhaling niet houden aan bepalingen uit dit artikel of niet opvolgen instructies kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst van baanhuur of Activiteit zonder dat Gebruiker aanspraak kan maken op terugbetaling van reeds betaalde gelden.
 12. De Baan dient correct en tijdig te worden verlaten.
 1. Wijzigingen in de reserveringen door Aanbieder en/of Gebruiker
  1. De termijn waarbinnen het wijzigen/annuleren van een Baan door Gebruiker wordt bepaald door Aanbieder en zal via de boekingsbevestiging worden benoemd. Gebruiker kan tot 48 uur de baanhuur wijzigen/annuleren. Wanneer een wijziging of annulering nadien plaatsvindt heeft de Gebruiker geen recht op restitutie van het bedrag voor baanhuur.
  2. Aanbieder behoudt het recht om een Reservering te allen tijde te annuleren, bv. in verband met weersomstandigheden, onbespeelbaarheid van de Baan of gebrek aan deelnemers voor een Activiteit. In dit geval heeft Gebruiker recht op volledige restitutie van het bedrag voor de huur van de Baan.
 1. Tarieven
  1. Schoten Tennis & Padel hanteert de volgende tarieven voor baanhuur en/of deelname aan Activiteit [exclusief materiaalhuur]

Tennis:

 1. Losse verhuur € 10,- per uur
 2. Vaste seizoenshuur zie website www.schoten-tennis-padel.nl

Padel:

 1. Daluren: € 26,25 per 1,5 uur
 2. Piekuren: € 25,- per 1 uur
 • 20% korting in de ClubApp voor leden, ouders van leden, sponsoren van voetbalvereniging Schoten en seizoenshuurders van een tennisbaan bij Schoten Tennis & Padel.

Activiteiten:

 1. De tarieven voor deelname aan activiteiten is afhankelijk van de aangeboden activiteit. Voor inschrijving zal de gebruiker vooraf worden geïnformeerd over de kosten van de activiteit.
  1. Schoten Tennis & Padel hanteert de volgende tarieven voor verkoop en verhuur van materiaal
   1. €7,50 voor blik padelballen [verkoop]
   2. € 5,- per racket per uur. Hiervoor wordt bedrag van € 15,- als borg gereserveerd. Binnen 3-5 werkdagen wordt de borg terug gestort. [verhuur]
  2. Tarieven kunnen gewijzigd worden.
 2. Verzekering en aansprakelijkheid
  1. Gebruiker is jegens de Aanbieder aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de (sport)accommodatie of Baan of gehuurd materiaal (indien van toepassing).
  2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal, of vermissingen van eigendommen die Gebruiker en/of een derde mocht lijden door of ten gevolge van het gebruik van de Baan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Aanbieder.
  3. Gebruiker wordt geacht zich te realiseren dat het beoefenen van de tennis- en/of padelsport niet zonder risico is. Gebruik van de Baan of deelname aan de Activiteit is voor eigen rekening en risico van Gebruiker.
  4. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die mogelijke schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van de Baan of deelname aan Activiteit dekt, zoals een zorgverzekering met aanvullende dekking en een aansprakelijkheidsverzekering voor schades die de Gebruiker aan een derde berokkent.
 3. Privacy
  1. De KNLTB en Aanbieder verwerken persoonsgegevens van Gebruiker. Op de verwerking van persoonsgegevens door de KNLTB is het Privacy statement van de KNLTB van toepassing. Raadpleeg hier het Privacy statement van Aanbieder voor de verwerking van persoonsgegevens door de Aanbieder.
  2. KNLTB en Aanbieder gebruiken de persoonsgegevens van Gebruiker om de Reservering en de uitvoering van de overeenkomst voor het huren van de Baan en/of deelname aan Activiteit. Gebruiker gaat voorts akkoord met het gebruik van zijn persoonsgegevens ten behoeve van onderzoeks- en kwaliteitsdoeleinden, alsmede voor het ontvangen van informatie en aanbiedingen met betrekking tot padel en tennis door de KNLTB en/of Aanbieder.
 4. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen die ontstaan door de overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Wanneer er onverhoopt problemen zijn met de Baanreservering dan kan de Gebruiker contact opnemen met:

[Secretaris Edwin Vink, Tel: 06 3811 49 37, secretaris@schoten-tennis-padel.nl] of

[Voorzitter Raymond Ket, Tel: 06 5267 14 35, voorzitter@schoten-tennis-padel.nl].